Lokalplan for Egil Fischers Ferieby ved Femmøller

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26. august 2020 at vedtage Forslag til Lokalplan nr. 426 med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers ferieby med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2016 til offentlig høring.

Den offentlige høring for planforslagene for Egil Fischers Ferieby sluttede den 10. november. Der er indkommet i alt 21 høringssvar.

Der arbejdes med at behandle høringssvarene. Høringssvarene har givet anledning til, at der kan blive tale om en ekstra høringsperiode i starten af 2021. Dette og behandlingen af høringssvarene skal behandles politisk, hvilket forventes at ske i februar 2021.

Du kan følge med i de politiske dagsordner og tilhørende bilag her: https://www.syddjurs.dk/dagsorden-og-referat

Offentlig høring og debat

Planforslagene var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. september til den 10. november 2020.

Du kan finde de fleste høringssvar nederst på denne side: https://www.syddjurs.dk/hoeringer/offentlig-bekendtgoerelse-af-forslag-til-lokalplan-nr-426-med-fokus-paa-udvikling-og

De kan også findes sammen med høringssvar, der er indkommet via andre veje end høringsportalen på Åben indsigt, som kan tilgås på dette link: https://www.syddjurs.dk/aaben-indsigt

Der blev holdt et digitalt offentligt møde den 10. oktober. Der var 17 deltagere, der loggede på udefra, og flere relevante emner blev drøftet. Nederst på siden finde eksempelvis referatet fra det offentlige møde, samt de fremlagte planforslag og bilag med servitutgennemgang.

Vi må selvfølgelig beklage overfor dem, der ikke havde mulighed for at deltage i det digitale møde. Det var desværre det muliges kunst i en Corona-tid. Det er naturligvis altid muligt at kontakte arkitekt Lotte Asving Donslund med spørgsmål eller bemærkninger. Du kan finde kontaktoplysninger nedenfor.

Kulturmiljøet Egil Fischers Ferieby

Egil Fischers Ferieby er Danmarks første planlagte ferieby og rummer en enestående fortælling om den tidlige, danske feriekultur og om turismens udvikling i området omkring Ebeltoft.

Lokalplanen er igangsat med det primære formål:

At fastlægge bestemmelser, som sikrer karakteristika og struktur fra Egil Fischers byplan således, at Egil Fischers Ferieby bevares og forbedres som et enestående kulturmiljø, herunder at opdatere en såkaldt SAVE registrering af bevaringsværdige bygninger

At fastlægge bestemmelser til erstatning for tinglyste servitutter og deklarationer for området. Denne forenkling forventes at skabe gennemskuelige og konsistente vilkår for administrationen i forbindelse med byggesagsbehandlingen

At sikre at grundejere og andre interessenter inddrages i højere grad under udarbejdelsen af planforslaget.

Processen

Processen blev skudt i gang med et opstartsmøde den 31. maj 2019 på Hotel Langhoff og Juul i Ebeltoft, hvor der deltog ca. 75 grundejere, repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Nationalpark Mols Bjerge, BLIS samt Syddjurs Kommune.

Der er henover sommeren 2019 afholdt tre arbejdsgruppemøder under emnerne ”Delområder og grad af bevaring”, ”Bevaringsbestemmelser, facade/tag mv.” og ”Veje og beplantning”.

Arbejdsgruppemøderne har været præget af engagerede deltagere, med en stor viden og kendskab til feriebyens historie og landskabet omkring. En viden, der har bidraget til gode og relevante drøftelser under de tre overskrifter. Der er især udtrykt stort fokus på, hvordan lokalplanen kan blive det bedst mulige redskab til at formidle feriebyens oprindelige stemning og ånd efter Egil Fischers vision, og at områdets eksisterende kvaliteter og arkitektur kan tilpasses fremtiden.

I perioden fra den 16. marts til den 30. marts 2020, blev der indkaldt ideer og forslag til planlægningen, og de indkomne høringssvar har ligeledes indgået som en del af grundlaget for lokalplanforslagets indhold.

Nederst på siden kan du finde Planforslagene, Servitutredegørelse, notater og referater fra den forudgående proces, ligesom du også kan finde tidsplaner og slide-shows fra præsentationer fra afholdte møder.

SAVE-registrering af bygninger opført før 1950

Der er foretaget en registrering af bygninger opført før 1950 indenfor lokalplanområdet, samt enkelte bygninger med et senere opførselsår, som spiller en særlig rolle i det samlede kulturmiljø. Resultaterne fra registreringerne vil kunne ses på følgende link:
https://planer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/33#/

Du kan finde flere oplysninger om, det at eje en bevaringsværdig bygning her: https://www.syddjurs.dk/borger/byggeri-bolig-og-planer/bevaringsvaerdige-bygninger/info-til-ejere-af-bevaringsvaerdige

I den offentlige høring er det også muligt at indsende bemærkninger og indsigelser til registreringen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til processen eller vil du gerne modtage nyhedsbreve om lokalplanarbejdet, er du velkommen til at kontakte Syddjurs Kommune, Plan og Udvikling, ved Arkitekt Lotte Asving Donslund på lea@syddjurs.dk eller Grundejerforeningen Femmøller Strand ved Arne Bojesen arne.bojesen@gffs.dk

 

Opdateret: 05-01-2021 11:20

Kontakt