Det vil kommunen

Her kan du finde kommunens beslutninger, planer og klimamål samt generelle krav til projekter.

 

Vi er ikke færdige med at lave indhold til denne side, men vi arbejder på at være klar inden nytår 2022.

 

Kommunens planer og klimamål

Klimahandlingsplan 2021-2024

Syddjurs Kommunes klimamål er defineret i Klimahandlingsplan 2021-2024. Under visionen i Klimahandlingsplanen står der blandt andet, at Syddjurs Kommunes vision er

 • at reducere CO2 udledningen med 70 procent i 2030 og 100 procent i 2050.
 • at bidrage til, at el- og varmeforsyningen skal dækkes 100 % af vedvarende og bæredygtig energi i 2035.

Læs mere på: 

https://klimahandlingsplan21.syddjurs.dk/vision/

 

Aftalte målsætninger

Syddjurs Kommune har derudover forpligtet sig til at leve op til målene i følgende aftaler:

 

Klimaaftalen DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark
Aftalen giver kommunerne en fælles metode og proces til at udarbejde ambitiøse klimaplaner.

Alle kommuner i Region Midtjylland, Realdania Fonden og tænketanken CONCITO er med i samarbejdet. Aftalen erstatter Danmarks Naturfredningsforenings tidligere initiativ ’klimakommune’, som Syddjurs Kommune forpligtede sig til allerede i 2010.

Se mere på:

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/klima/dk2020/

https://concito.dk/nyheder/concito-definerer-14-krav-til-klimaambitioese-kommune

 

FN’s 17 verdensmål
Syddjurs Kommunes klimahandlingsplan tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål med et særligt fokus på

 • mål 7 – Bæredygtig energi
 • mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur
 • mål 13 – Klimaindsats

 

Andre relevante love og aftaler, som kommunen er forpligtet af:

VE-loven fra 2019, som definerer rammerne for at fremme vedvarende energi. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/356

Klimaloven 2020. https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2019/dec/klimalov/

Borgmesterpagten fra 2011, hvor Syddjurs Kommune forpligter sig til at reducere kommunens samlede CO2 udledning via arbejde med handleplaner, involvering af borgere og energi-regnskaber.

Aftale med NRGI fra 2019 om at fremme vedvarende energi og udvikling af elnettet.

Rammerne for kommunens udvikling er defineret i Kommuneplan 2020-2032. https://kommuneplan20.syddjurs.dk/

 

Krav til solenergi projekter

Kommuneplan 2020

Syddjurs Kommune udpeger ikke arealer til solenergi-anlæg. Det skal være frivilligt for lodsejere, om de vil lægge jord til et anlæg.

Til gengæld kan alle søge om at stille anlæg op. Herefter behandler kommunen ansøgningens kvalitet og den merværdi for lokalområdet, projektet tilbyder.

Byrådet har vedtaget en række principper for at godkende solenergianlæg. De står i kommuneplanens retningslinjer for solenergi. Her er de punkter, der handler om store anlæg:

 • Stk. 4: Etablering af større solcelleanlæg/solcelleparker der foruden at skabe grøn energi bidrager med merværdiskabende tiltag som grundvandsbeskyttelse, større biodiversitet i området, etablering af spredningskorridor for mindre dyr eller lignende elementer prioriteres forud for anlæg som ikke kan påvise merværdi.
 • Stk. 5: Opstilling af større solcelleanlæg kan ikke ske på arealer med fredede områder, §3 fredede arealer og natura 2000 fredninger.
 • Stk. 6: Større solcelleanlæg skal placeres, hvor det miljømæssigt, landskabeligt og infrastrukturmæssigt giver mest værdi for energiproduktionen.
 • Stk. 7: Som udgangspunkt er det ikke muligt at opstille større solcelleanlæg på arealer med fredskov (jfv. Skovloven).
 • Stk. 8: Hvis der ved en konkret vurdering kan påvises en merværdi, kan der opstilles solenergianlæg ved kulturmiljøer og kulturhistoriske bevaringsværdier.
 • Stk. 9: En samlet planlægning og arealudpegning af arealer til placering af større solcelleanlæg skal ske på baggrund af konkrete henvendelse og herefter en forudgående bred dialog mellem interessenter og potentielle naboer og følges op med konkret fysisk planlægning.

Læs mere her:

https://kommuneplan20.syddjurs.dk/retningslinjer/energi-og-teknik/solenergi/

 

Gode naboaftaler

Syddjurs Kommune opfordrer opstiller til at invitere naboer, lodsejer og andre interesserede med i en borgergruppe, hvor de sammen kan snakke om, hvordan et energianlæg kan placeres, så det gavner området bedst muligt. Læs også siden om ’Hvad I kan få ud af det’.

Vi opfordrer også til at indgå individuelle aftaler med de naboer, der bliver berørt mest. Det kan være om kompensation eller særlige tiltag, der kan forskønne udsigten eller adgangen til området.

 

Tilpasning til landskabet

Den virksomhed, der planlægger solcelleparken, vil typisk plante et bredt hegn rundt om. Kommunen og naboerne kan ofte aftale med opstilleren, hvor der skal være levende hegn, og hvordan det skal se ud. Vi kan også aftale at dele anlægget op i mindre dele for at få det til at passe med landskabet.

Vi tager så vidt muligt hensyn til, hvor man ser anlægget fra, og hvordan landskabet er formet. Vi lytter også til lokale ønsker og tilpasser projektet, så godt vi kan, ud fra det.

 

Beslutninger

Her kan du læse, hvad politikerne har besluttet om solcelleprojekter.

 

+ Punkt 662 Planlægning for solenergianlæg. Forudgående offentlighedsfase

Følgende projekter sendes i forudgående offentlighed:

 • Solenergi ved Bjørnholm
 • Solenergi ved Kolind
 • Mesballe fornybar energipark
 • Nimtofte solcellepark
 • Ridsegård solcellepark

Se referatet fra mødet den 3. september 2020 her:

Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) - 30-09-2020 | Syddjurs Kommune 

 

+ Punkt 712 Planlægning for solenergianlæg. Høegholm og Sophie-Amaliegård. Forudgående offentlighed 

Følgende projekter sendes i forudgående offentlighed:

 • Høegholm Energi- og Naturpark
 • Sophie-Amaliegård Energi- og Naturpark

Se referatet fra mødet den 13. januar 2021 her:

Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) - 13-01-2021 | Syddjurs Kommune 

 

+ Punkt 772 Planlægning for solenergianlæg. Dalsgaard. Forudgående offentlighed

Følgende projekt sendes i forudgående offentlighed:

 • Solenergi ved Dalsgaard

Se referatet fra mødet den 14. april 2021 her:

Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) - 14-04-2021 | Syddjurs Kommune

 

+ Punkt 795 Planlægning for solenergianlæg. Behandling af forudgående offentlighedsfase

Følgende projekter igangsættes:

 • Mesballe fornybar energipark
 • Høegholm Energi- og Naturpark

Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende at lokalplanlægningen og tillæg til kommuneplanen for Mesballe og Høegholm igangsættes på baggrund af denne behandling af Høringsfasens resultater – i 2021.

 

Følgende projekter igangsættes i 2022:

 • Solenergi ved Kolind 
 • Solenergi ved Dalsgaard

Endvidere indstiller Udvalget, at Lokalplanlægningen og tillæg til kommuneplanen for Kolind og Dalsgaard kan ske på baggrund af igangsætningssager for de enkelte projekter. Igangsætning af disse to kan ske efter den endelige vedtagelse af lokalplaner for Mesballe og Høegholm – i 2022.

 

Følgende projekter skal ikke igangsættes:

 • Ridsegård solcellepark
 • Solenergi ved Bjørnholm
 • Nimtofte solcellepark

Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende, at det ønskes ikke at fremme projekterne ved Ridsegård, Bjørnholm og Nimtofte, da der ud fra en grundig, individuel vurdering – herunder af landskabsmæssige forhold, hensyn til naturen samt nærheden til bysamfund – er andre projekter, som er bedre egnede.

 

Følgende projekter kan igangsættes medio 2023:

 • Sophie-Amaliegaard Energi- og Naturpark
 • Solenergi ved Magrethelund

Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende, at der ønskes en forudgående offentlighedsfase for et senere indkommet projekt ved Margrethelund i 2022.

Det forventes, at der medio 2023 således kan præsenteres en igangsætningssag for lokalplanlægning for solcelleprojekter ved Sophie-Amaliegaard og Margrethelund. For så vidt angår Sophie-Amaliegaard projektet udgår de to områder, der i projektoplægget betegnes Sophie-Amaliegaard Nord.

 

Øvrige mulige udpegninger afventer Kommuneplan 2024.

 

Se referatet fra mødet den 23. juni 2021 her:

Byrådet - 23-06-2021 | Syddjurs Kommune

 

Hvad vil politikerne?

Udvalget for plan, udvikling og kultur har følgende forventninger til en kommende kommune- og lokalplanlægning:

 • Planlægningen skal ske i dialog mellem udviklere, kommune og lokalsamfund, og der skal være en plan for fremadrettet lokal dialog og kommunikation.
 • Den visuelle påvirkning imødegås i videst muligt omfang. Det kan handle om skærmende beplantning, højde på solceller, placering af solceller, afgrænsning af området og lignende.
 • Lokalsamfundenes adgang til stiforløb, (adgang til) bynær natur, biodiversitetsarealer og mulighed for formidling/sundhed/kultur indgår i projekterne.
 • Hensyn til miljø samt dyre- og planteliv tilgodeses.

 

Udvalget for plan, udvikling og kultur forventer at ovenstående forventninger er inddraget allerede ved igangsætningssagen, men også at de er bærende og synlige i den videre planlægning.

 

Specifikt for Mesballe vil Byrådet endvidere lægge vægt på, at følgende indgår:

 • Stillingtagen til hvordan den visuelle påvirkning kan bearbejdes/mindskes
 • Den visuelle påvirkning af Mesballe by minimeres
 • At projektet udvikles i en tæt dialog med byen og de nærmeste naboer

 

Specifikt for Høegholm vil Byrådet endvidere lægge vægt på følgende:

 • Udvikler tilslutter sig, at det selvstændige område vest for Århusvej, ikke indgår i den videre planlægning
 • At projektet udvikles i en tæt dialog med de nærmeste naboer

 

Specifikt for Kolind vil Byrådet endvidere lægge vægt på at følgende indgår i igangsætningssagen:

 • Området langs Langelinje udgår af projektet.
 • Området øst/nord for Nødagervej udgår af projektet
 • At der redegøres for den konkrete indledende dialog med nærmeste naboer (200 m grænsen).
 • At der i øvrigt redegøres for den visuelle påvirkning, ikke mindst fra Kolind, Maarupvej og Nødagervej og Langelinie.
 • Solcellerne kan dække i omegnen af 100 hektar
 • Tætte naboer, der ikke er indgået frivillig aftale med, sikres en respektafstand på 100 m

 

Specifikt for Dalsgaard vil Byrådet endvidere lægge vægt på at følgende indgår i igangsætningssagen:

 • Den sydlige del af projektet udgår
 • At der redegøres for den konkrete indledende dialog med nærmeste naboer (200 m grænsen)
 • At der redegøres for den præcise afgrænsning mod Auningvej
 • Solcellerne kan dække i omegnen af 50 hektar
 • Tætte naboer, der ikke er indgået frivillig aftale med, sikres en respektafstand på 100 m
Opdateret: 18-11-2021 13:08

Kontakt